Valtion laitosten ja muiden instanssien viralliset raportit

Alue, jolle kuuluu keskustelu lähinnä luonnontieteistä, tutkimuksista ja tieteellisistä löydöistä.
User avatar
Touchet
Moderator
Posts: 1728
Joined: Fri 18 May 2007, 14:45

Valtion laitosten ja muiden instanssien viralliset raportit

Post by Touchet »

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos: Huumetilanne Suomessa 2011
http://www.thl.fi/thl-client/pdfs/7b3a6 ... 7a176cb0ec
Vuonna 2009 huumeet aiheuttivat valtiolle noin 128 miljoonan euron haittakustannukset. Näistä kustannuksista nimenomaan huumetyölle korvamerkittyjä varoja oli yhteensä 11,7 miljoonaa euroa. Suomen Raha-automaattiyhdistys, joka on yksi suurimpia päihdetyön rahoittajia, kohdisti 8,5 miljoonaa euroa huumetyöhön ja ennaltaehkäisyyn. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksessa tehtävään huumeisiin liittyvään tutkimukseen sosiaali- ja terveysministeriö kohdisti 1,0 miljoonaa euroa. Lisäksi sosiaali- ja terveysministeriö kohdisti ennaltaehkäisevään huumetyöhön 2,2 miljoonaa euroa. Vuonna 2010 opetus- ja kulttuuriministeriö myönsi noin 1 miljoonaa euroa erilaisiin nuorten päihteiden ennaltaehkäisyhankkeisiin.

Valtiolle eniten huumehaittakustannuksia aiheuttavat järjestyksen ja turvallisuuden ylläpidosta koituvat kustannukset. Vuonna 2009 nämä olivat yhteensä arviolta 69,2 miljoonaa euroa. Kuten aiempinakin vuosina, vankeinhoidosta aiheutuneet kustannukset (36,7 miljoonaa euroa) olivat suurin menoerä.

Huumehaittojen ennaltaehkäisystä aiheutui noin 15,1 miljoonan euron kustannukset. Haittojen vähentämiseen käytettiin 10,7 miljoonaa euroa. Tästä 9,5 miljoonaa euroa meni huume-ehtoisten työkyvyttömyyseläkkeiden kustannuksiin ja 1,1 miljoonaa euroa huume-ehtoisten sairauspäivärahojen kustannuksiin. Valtion maksamiin korvauksiin muun muassa rikoksen uhreille käytettiin 0,1 miljoonaa euroa.
Vuoden 2010 väestökyselyn mukaan 15–69-vuotiaassa väestössä joskus kannabista kokeilleiden osuus oli 17 %. Naisista kokeilleita on 13 % ja miehistä noin 20 %. Kokeilut painottuvat nuorten 25–34-vuotiaiden aikuisten ikäluokkaan, jossa kokeilijoiden osuus oli 36 %

Amfetamiineja oli joskus elämänsä aikana kokeillut 2,1 %, ekstaasia 1,7 %, kokaiinia 1,5 % ja opiaatteja 1,0 %.

Kannabista viimeisen vuoden aikana kokeilleiden osuus näyttäisi jonkin verran kasvaneen 2000-luvun ajan. Vuodesta 2002 vuoteen 2010, 15–24-vuotiaiden kannabista kokeilleiden osuus pysyi lähes samana, kun taas 25–34-vuotiaiden osuus kasvoi nuorempien tasolle. Tämä merkitsi käyttötason lähes kolminkertaistumista 25–34-vuotiaiden ikäluokassa.
Huumausaineiden ongelmakäyttäjien määrää arvioidaan Suomessa amfetamiinien ja opiaattien ongelmakäyttäjien määrällä, joka oli 14 500–19 100 vuonna 2005, eli koko maan osalta 0,6–0,7 % maan 15–55-vuotiaasta väestöstä.

THL:n huumehoidon tietojärjestelmän vuoden 2010 tietojen mukaan päihdehuollon kaikkien huumeasiakkaiden joukossa ensisijaisina hoitoon hakeutumiseen johtaneina päihteinä olivat opiaatit (55 %), stimulantit (14 %), kannabis (13 %), alkoholi (11 %), ja lääkkeet (6 %). Opiaatteihin kuuluva buprenorfiini oli ensisijaisena hoitoon johtaneena päihteenä peräti kolmanneksella koko asiakaskunnasta.
Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tartuntatautirekisterin mukaan vuonna 2010 ilmoitettiin 188 uutta hiv-tartuntaa (178 tapausta v. 2009). Ruiskuhuumeiden käytöstä aiheutuvia tartuntoja ilmoitettiin vuonna 2010 vain 8 tapausta, mikä on vain neljä prosenttia kaikista tartunnoista (7 % vuonna 2009).

Uusia hepatiitti C -tartuntoja todettiin 1 132 vuonna 2010. Tämä on 88 tapausta enemmän, mitä vuonna 2009. Valtaosa (596) tapauksista
ilmoitettiin ruiskuhuumeenkäyttäjillä vuonna 2010.
Huumausainemyrkytysten vuodehoitojaksojen määrä on lähes kaksinkertaistunut vuodesta 2005. Huumausainemyrkytykset ovat kuitenkin pieni osa kaikista lääkeainemyrkytyksistä, joita vuonna 2010 oli päädiagnoosin mukaisesti 3 901.

[Vuonna 2007] Suomessa tapahtui 4,02 huumeisiin liittyvää kuolemaa 100 000 asukasta kohden. Pohjoismaisesti verrattuna vuonna 2007 kuolinpaikoista 29–35 % oli pääkaupunkiseudulla, kun taas vuonna 1991 vastaava luku oli 53–75 % välillä. Suomessa noin 15 % kuolleista vuonna 2007 oli naisia. Eniten kuolleita oli 25–29-vuotiaiden ikäryhmässä. Huumeisiin kuolleiden keski-ikä nousi Suomessa vuodesta 2002 vuoteen 2007 verrattuna. Kuolleiden määrä myös kasvoi 20–29- ja 25–34-vuotiaiden ikäryhmässä.

Suurimmassa osassa huumeperäisistä kuolemista löytyi oikeustieteellisessä ruumiinavauksessa useita huumausainelöydöksiä. Opioidit olivat aineryhmistä useimmin tärkein löydös ja yli puolet opioidikuolemista oli kahden korvaushoidossa käytettävän aineen (buprenorfiinin ja metadonin) aiheuttamia. Kaikki opioidikuolemat olivat lääkeopioidien aiheuttamia ja bentsodiatsepiinit ja/tai alkoholi liittyivät kaikkiin kuolemantapauksiin.

Amfetamiinikuolemantapaukset poikkesivat opioidikuolemista. Kuolemantapauksiin ei liittynyt alkoholia ja kuolleet olivat keski-iältään vanhempia mitä opioideihin kuolleet.
Poliisin ja tullin takavarikkotilastojen mukaan takavarikoitujen kannabiskasvien määrä on kaksinkertaistunut vuodesta 2007 vuoteen 2010. Vuonna 2010 takavarikoitiin 15 000 kannabiskasvia, mikä on enemmän kuin koskaan aiemmin. Marihuanaa takavarikoitiin vuonna 2010 lähes 45 % enemmän kuin vuonna 2008.

Kannabiksen kotikasvatustapauksissa on Suomessa yleensä kyse pienistä omaan käyttöön tarkoitetuista, enintään 20 kasvin viljelmistä. Vuosina 2002–2003 viidessä suurimmassa käräjäoikeudessa annetuissa huumetuomioissa rikoksen kohteena oli keskimäärin 11 kasvia mediaanin ollessa kuusi kasvia. Enimmillään kasveja oli 130.
"Jos ihmismieli on ihmeellisin asia mitä maa päällään kantaa, pyrkimys tutkia narkoottisten ja stimuloivien aineiden psykofysiologisen vaikutuksen syvyyksiä saa tämän ihmeen vaikuttamaan vieläkin suuremmalta."
— Professori Louis Lewin, 1924
User avatar
Touchet
Moderator
Posts: 1728
Joined: Fri 18 May 2007, 14:45

Re: Viralliset raportit

Post by Touchet »

Tulli: Tullirikostutkimukset Tullilaboratoriossa vuonna 2010 [12.4.2011]
http://www.tulli.fi/fi/suomen_tulli/tul ... t_2010.pdf
Tullilaboratoriossa tutkittiin vuonna 2010 yhteensä 4912 rikosepäilyihin liittyvää näytettä. Edellisvuoteen verrattuna näytemäärä kasvoi 13 %. Eniten lisääntyivät designhuumenäytteet (+119 %), dopingnäytteet (+48 %) ja huumausainenäytteet (+11 %).

Ns. designerhuumeiden ja huumaaviin tarkoituksiin käytettävien rohdosten internet‐tilaaminen on edelleen lisääntynyt edellisvuodesta. Vuonna 2010 Tullilaboratoriossa todettiin edellä mainittuja aineita 459 näytteestä, kun edellisvuonna ko. aineita todettiin 296 näytteestä (2008: 144 näytettä). Kaiken kaikkiaan kertomusvuonna tutkimuksissa todettiin 52 erilaista huumaaviin tarkoituksiin käytettävää ainetta ja 13 erilaista rohdosta.

Merkittävää on se, että internetistä tilattavat määrät ovat jatkuvasti kasvaneet myös kilomääräisesti tarkasteltuna. Vuonna 2009 tutkittavien designerhuumeiden yhteispaino oli puolen kilon luokkaa (keskimäärin 5 g/erä), kun 2010 yhteispaino oli yli 6 kg (keskimäärin 25 g/erä). Tullilaboratorion tilastojen valossa suosituimpia designerhuumeita vuonna 2010 olivat mefedroni, bufedroni, metyloni, 4‐MEC, 2‐DPMP, FMC sekä erilaiset synteettiset kannabinoidijauheet, joiden osuus oli kilomääräisesti tarkasteltuna noin 97 % kaikista designereista.
"Jos ihmismieli on ihmeellisin asia mitä maa päällään kantaa, pyrkimys tutkia narkoottisten ja stimuloivien aineiden psykofysiologisen vaikutuksen syvyyksiä saa tämän ihmeen vaikuttamaan vieläkin suuremmalta."
— Professori Louis Lewin, 1924
User avatar
Touchet
Moderator
Posts: 1728
Joined: Fri 18 May 2007, 14:45

Re: Valtion laitosten viralliset raportit

Post by Touchet »

THL: Suomalaisten huumeiden käyttö ja huumeasenteet – Huumeaiheiset väestökyselyt Suomessa 1992–2010
http://www.thl.fi/thl-client/pdfs/05614 ... ab805a3f68
Vuonna 2010 tehdyssä kyselyssä 65 prosenttia vastaajista piti alkoholia selvästi tai hieman suurempana ongelmana yhteiskunnalle verrattuna huumeisiin. Tämä oli korkein luku koko tarkasteluajanjaksona. Lisäksi ero oli suurin huumeita suurempana ongelmana pitäviin, joiden osuus oli silloin 12 prosenttia. Pienin mielipide ero alkoholin ja huumeiden ongelmallisuudesta yhteiskunnalle oli vuonna 2002, jolloin 43 prosenttia piti alkoholia selvästi tai hieman suurempana ongelmana ja vastaavasti 32 prosenttia piti huumeita selvästi tai hieman suurempana ongelmana. Mielipidemuutokset ovat siis olleet aika suuret.
Tarkasteluajanjaksona kannabiksen kokeilua korkeitaan vähäisenä riskinä pitävien osuus on noussut yli 40 prosenttiin. Tämä muutos on tapahtunut sekä naisilla että miehillä. Yli 25-vuotiaiden osalta lähes kaksi kertaa useampi piti kannabiksen kokeilua vuonna 2010 korkeintaan vähäisenä riskinä verrattuna vuoteen 1996. Suomalaisten käsitykset säännöllisen kannabiksen käytön riskeistä eivät sen sijaan ole kovin paljon muuttuneet tarkasteluajanjaksona. Suuri enemmistö pitää kannabiksen säännöllistä käyttöä suurena riskinä ja tämän lisäksi vielä noin 20 prosenttia pitää sitä kohtalaisena riskinä.
"Jos ihmismieli on ihmeellisin asia mitä maa päällään kantaa, pyrkimys tutkia narkoottisten ja stimuloivien aineiden psykofysiologisen vaikutuksen syvyyksiä saa tämän ihmeen vaikuttamaan vieläkin suuremmalta."
— Professori Louis Lewin, 1924
User avatar
Touchet
Moderator
Posts: 1728
Joined: Fri 18 May 2007, 14:45

Re: Valtion laitosten viralliset raportit

Post by Touchet »

OPTL: Henkirikoskatsaus 2010
http://www.optula.om.fi/Satellite?blobt ... cation/pdf
Henkirikosten pääosa liittyy keski-ikäisten työelämän ulkopuolella olevien miesten keskinäisiin alkoholinkäyttötilanteisiin. Vuosina 2003–2009 69 %:ssa aikuisten välisiä henkirikoksia kaikki osapuolet olivat rikoshetkellä humalassa, 82 %:ssa rikoksia ainakin yksi osapuolista oli humalassa.
"Jos ihmismieli on ihmeellisin asia mitä maa päällään kantaa, pyrkimys tutkia narkoottisten ja stimuloivien aineiden psykofysiologisen vaikutuksen syvyyksiä saa tämän ihmeen vaikuttamaan vieläkin suuremmalta."
— Professori Louis Lewin, 1924
User avatar
Touchet
Moderator
Posts: 1728
Joined: Fri 18 May 2007, 14:45

Re: Valtion laitosten viralliset raportit

Post by Touchet »

Poliisiammattikorkeakoulu: Huumeet Suomessa 2020: ennakointitutkimus
http://www.poliisi.fi/poliisi/poliisiop ... 01_web.pdf
Yhteenvetona voidaan todeta seuraavat asiantuntijoiden todennäköisinä pitämät kehityssuunnat:

Kokaiinin käyttö todennäköisesti lisääntyy hieman nykyisestä.

Kannabiksen kotikasvatus on todennäköisesti paljon yleisempää vuonna 2020 kuin nyt.

Lääkkeiden käyttö päihtymistarkoitukseen on todennäköisesti vuonna 2020 yleisempää kuin laittomien aineiden käyttö.

Muuntohuumeiden käyttö on todennäköisesti vuonna 2020 huomattavasti yleisempää kuin nyt.

Huumeiden ongelmakäyttö ei todennäköisesti ole vuonna 2020 nykyistä harvinaisempaa.

Huumausaineiden käyttö ei todennäköisesti ole vähentynyt ikääntymisen seurauksena.

Huumeiden käyttökulttuurit ja käyttötavat eivät todennäköisesti ole vuonna 2020 nykyistä eriytyneempiä ja pirstaloituneempia; sekakäyttö ei todennäköisesti ole nykyistä harvinaisempaa.

Huumeiden maahantuonti ja ”tukkukauppa” ovat todennäköisesti vuonna 2020 nykyistä enemmän järjestäytyneiden rikollisryhmien hallinnassa.

Huumausaineiden ja PKV (pääasiassa keskushermostoon vaikuttavien) -lääkkeiden käyttö ei todennäköisesti syrjäytä alkoholinkäyttöä.

Huumeiden käyttö ja hallussapito omaan käyttöön on todennäköisesti edelleen rangaistavaa vuonna 2020.

Kannabiksen käytöstä ja hallussapidosta omaan käyttöön ei todennäköisesti enää käytännössä rangaista vuonna 2020.

Muuntohuumeiden (”designer drugs”) määrä markkinoilla ei todennäköisesti vähene huomattavasti vaikka uusi lainsäädäntö nopeuttaisi niiden luokittelemisen laittomiksi.

Tuomioistuimen huumausainerikoksesta langettama vapausrangaistus voidaan todennäköisesti suorittaa vuonna 2020 muunnettuna päihdehoitolaitoksessa.

Suomessa ei todennäköisesti ole vuoteen 2020 mennessä koettu vaikeaa HIV-epidemiaa pistoskäyttäjien keskuudessa.

Lääkkeiden päihdekäyttö aiheuttaa todennäköisesti nykyistä enemmän huumekuolemia.

Haittoja vähentävässä toiminnassa ei todennäköisesti ole otettu käyttöön käyttöhuoneita.

Huumausaineriippuvuuden hoidossa voimavarat on todennäköisesti keskitetty lääkkeelliseen hoitoon.

Opiaattien korvaushoidossa olevien määrä on todennäköisesti noin 50 % nykyistä suurempi vuonna 2020.

Huumeiden pistoskäyttäjiä ei todennäköisesti voida vuonna 2020 määrätä pakkohoitoon.

Alaikäiset huumeiden käyttäjät voidaan todennäköisesti määrätä tahdonvastaiseen hoitoon.

Kuntien sosiaali- ja terveydenhuollon peruspalvelut tuottavat todennäköisesti vuonna 2020 pääosan huumehoitopalveluista.

Kunnissa on vuonna 2020 todennäköisesti selvästi nykyistä enemmän yhdistettyjä mielenterveyshäiriöiden ja päihdehoidon avohoitoyksiköitä.

Mielenterveysongelmien hoidon (ml. lääkitys) saatavuus ei todennäköisesti parane olennaisesti vuoteen 2020 mennessä.

Asenteiden osalta asiantuntijat pitivät epätodennäköisenä, että yhteiskunta suhtautuisi vuonna 2020 nykyistä selvästi kielteisemmin huumeiden käyttöön ja kiinnijäämisen seuraukset olisivat nykyistä tuntuvammat.
"Jos ihmismieli on ihmeellisin asia mitä maa päällään kantaa, pyrkimys tutkia narkoottisten ja stimuloivien aineiden psykofysiologisen vaikutuksen syvyyksiä saa tämän ihmeen vaikuttamaan vieläkin suuremmalta."
— Professori Louis Lewin, 1924
User avatar
Touchet
Moderator
Posts: 1728
Joined: Fri 18 May 2007, 14:45

Re: Valtion laitosten viralliset raportit

Post by Touchet »

EMCDDA: Vuosiraportti 2011: huumeongelma Euroopassa
http://www.emcdda.europa.eu/attachement ... 011_FI.pdf
Tämä vuosiraportti perustuu tietoihin, joita seurantakeskus on saanut EU:n jäsenvaltioilta, jäsenehdokasvaltioilta Kroatialta ja Turkilta sekä Norjalta. Tässä esitetyt tilastotiedot koskevat vuotta 2009 (tai viimeisintä vuotta, jolta tietoja on saatavissa). Raportin graafiset esitykset ja taulukot saattavat kuvata vain joidenkin EU-maiden tilannetta; ne on valittu sillä perusteella, mistä maista tietoja on ollut saatavissa kyseiseltä ajanjaksolta, tai tiettyjen suuntausten havainnollistamiseksi.

Suuntauksia on analysoitu ainoastaan niiden maiden osalta, jotka toimittavat riittävästi tietoja ilmoitettuna ajanjaksona tapahtuneiden muutosten kuvaamiseksi. Vuoden 2009 puuttuvat arvot on voitu korvata vuoden 2008 luvuilla huumemarkkinoiden suuntausanalyyseissa. Muita suuntauksia analysoitaessa puuttuvat tiedot on voitu interpoloida.
Pikakatsaus – arvioita huumeidenkäytöstä Euroopassa

Tässä esitetyt arviot koskevat aikuisväestöä (15–64-vuotiaita), ja ne perustuvat uusimpaan saatavilla olevaan tietoon (vuosina 2001–2009/2010, pääasiassa vuosina 2004–2008 tehdyt tutkimukset).

Kannabis
Ainakin kerran käyttäneitä: noin 78 miljoonaa (23,2 prosenttia eurooppalaisista aikuisista)
Viimeksi kuluneen vuoden aikana käyttäneitä: noin 22,5 miljoonaa aikuista (6,7 prosenttia) tai kolmasosa ainakin kerran käyttäneistä
Viimeksi kuluneen kuukauden aikana käyttäneitä: noin 12 miljoonaa (3,6 prosenttia)
Maiden välinen vaihtelu viimeksi kuluneen vuoden aikana: vaihteluväli 0,4–14,3 prosenttia

Kokaiini
Ainakin kerran käyttäneitä: noin 14,5 miljoonaa (4,3 prosenttia eurooppalaisista aikuisista)
Viimeksi kuluneen vuoden aikana käyttäneitä: noin 4 miljoonaa eurooppalaisista aikuisista (1,2 prosenttia) tai kolmasosa ainakin kerran käyttäneistä
Viimeksi kuluneen kuukauden aikana käyttäneitä: noin 1,5 miljoonaa (0,5 prosenttia)
Maiden välinen vaihtelu viimeksi kuluneen vuoden aikana: vaihteluväli 0,0–2,7 prosenttia

Ekstaasi
Ainakin kerran käyttäneitä: noin 11 miljoonaa (3,2 prosenttia eurooppalaisista aikuisista)
Viimeksi kuluneen vuoden aikana käyttäneitä: noin 2,5 miljoonaa (0,7 prosenttia) tai viidesosa ainakin kerran käyttäneistä
Maiden välinen vaihtelu viimeksi kuluneen vuoden aikana käyttäneissä: vaihteluväli 0,1–1,6 prosenttia

Amfetamiinit
Ainakin kerran käyttäneitä: noin 12,5 miljoonaa (3,8 prosenttia eurooppalaisista aikuisista)
Viimeksi kuluneen vuoden aikana käyttäneitä: 1,5–2 miljoonaa (0,5 prosenttia) tai kuudesosa ainakin kerran käyttäneistä
Maiden välinen vaihtelu viimeksi kuluneen vuoden aikana käyttäneissä: vaihteluväli 0,0–1,1 prosenttia

Opioidit
Opioidien ongelmakäyttäjiä: arviolta 1,3–1,4 miljoonaa eurooppalaista
Noin 700 000 opioidikäyttäjää sai korvaushoitoa vuonna 2009
Pääasiallinen huume yli 50 prosentissa kaikista hoitopyynnöistä
Huumekuolemia oli noin 7 600, ja opioidit liittyivät noin kolmeen neljäsosaan niistä
Uudet psykoaktiiviset aineet

Vuosina 1997–2010 varhaisen varoituksen järjestelmän kautta ilmoitettiin yli 150 uudesta psykoaktiivisesta aineesta, joita seurataan parhaillaan. Samaan aikaan uusia aineita on tullut markkinoille kiihtyvällä vauhdilla, ja kahtena viime vuotena niitä on ilmoitettu ennätysmäärä – 24 ainetta vuonna 2009 ja 41 vuonna 2010. Monet näistä uusista aineista on havaittu testaamalla internetissä ja erikoisliikkeissä (esimerkiksi smart shop- / head shop-kaupoissa) myytävänä olevia tuotteita.

Useimmat vuonna 2010 tunnistetuista 41 uudesta psykoaktiivisesta aineesta ovat synteettisiä katinoneja ja synteettisiä kannabinoideja. Vuonna 2010 markkinoilla havaittiin 15 uutta katinonijohdannaista, ja synteettiset katinonit ovat nyt toiseksi suurin varhaisen varoituksen järjestelmässä seurattu aineryhmä fenetyyliamiinien jälkeen. Äskettäin ilmoitettujen aineiden luetteloon sisältyy myös sekalainen ryhmä muita kemikaaleja, esimerkiksi yksi synteettinen kokaiinijohdannainen, yksi luonnollinen lähtökemikaali sekä erilaisia synteettisiä psykoaktiivisia aineita. Kahden ihmis- ja eläinlääketieteessä käytetyn vakiintuneen lääkkeen, fensyklidiinin (PCP) ja ketamiinin, johdannaisista ilmoitettiin ensimmäisen kerran vuonna 2010.

Image
"Jos ihmismieli on ihmeellisin asia mitä maa päällään kantaa, pyrkimys tutkia narkoottisten ja stimuloivien aineiden psykofysiologisen vaikutuksen syvyyksiä saa tämän ihmeen vaikuttamaan vieläkin suuremmalta."
— Professori Louis Lewin, 1924
User avatar
mauseri
LD50
Posts: 3699
Joined: Sat 18 Nov 2006, 18:16
Location: Jkl-Virrat

Re: Valtion laitosten viralliset raportit

Post by mauseri »

Hyviä juttuja, kiitos että olet laittanut ne tänne.

pisti silmään toi:
Kannabiksen käytöstä ja hallussapidosta omaan käyttöön ei todennäköisesti enää käytännössä rangaista vuonna 2020.
Toivottavasti näin käy.
"Hampaita ei tarvita, metaa ja baariin"
DaPohe
Psykonautti
Posts: 74
Joined: Fri 11 Apr 2014, 13:17

Re: Valtion laitosten ja muiden instanssien viralliset rapor

Post by DaPohe »

No toivottavasti ei rangaista tuolloinkaan.
User avatar
renttuni
Apteekki
Posts: 320
Joined: Sat 14 Dec 2013, 02:20
Location: Oulu

Re: Valtion laitosten ja muiden instanssien viralliset rapor

Post by renttuni »

Keneltä ja missä noita kysellään, että oletko kokeillut huumeita!? Muistan joskus peruskoulussa 2000-luvun alussa vastanneeni johonkin päihdekyselyyn. Kiinnostaa että millä tavalla nuo tutkimukset toteutetaan, että kuinka moni 20-vuotias nainen on kokeillut kannabista..